Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
efekat m
efektivan m
efikasan m
ekonomičnost f
ekonomija f
ekonomski m
ekshumacija f
ekspedicija f
eksploatacija f
ekspoze n
  • výklad člena vlády v parlamente
ekspozitura f
eksproprijacija f
ekstenzivan
eksteritorijalan m
  • nachádzajúci sa mimo územia štátu; vyňatý z miestneho zákonodarstva
ekstradicija f
  • vydanie osoby jedným štátom druhému na trestné stíhanie
ekvivalent m
elaborat m
elektor m
  • zástupca voličov na voľby
element m
emancipacija f
embargo n
eminentan m
emisar m
emisija f
emitent m
  • vystavovateľ cenných papierov
energija f
enklava f
episkop m
eskalacija f
eskont m
  • nákup alebo predaj zmenky
eskontiranje n
etapa f
etatizam m
etažni m
etika f
etnički m

Pages