Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
idealan m
idejni m
identičan m
identifikacija f
identifikacioni m
identitet m
ideologija f
ideološki m
igra f
iguman m
  • predstavený monastiera, kláštora niektorej z východných cirkví
ilegalan m
imaginaran m
imatrikulacija f
ime n
  • slovné označenie niekoho, niečoho
imenik m
imenovanje n
  • oficiálne písomné rozhodnutie o udelení funkcie; označenie menom; vymenovanie
imobilije n
imovina m
imovinski m
imovinskopravni m
imućan m
imunitet m
  • vyňatie osôb spod zákona; odolnosť
incest m
  • pohlavný styk medzi pokrvnými príbuznými
incident m
indeks m
  • zoznam; vysokoškolské vysvedčenie; ukazovateľ pomeru
indeksni m
indikator m
individualan m
individualizacija f
indosament m
indosant m
indosatar m
  • osoba, v prospech ktorej sa cenný papier prepisuje, indosuje, rubopisník, žiratár
indosiranje n
  • rubopisom previesť cenný papier na inú osobu
industrija f
industrijski m
inflacija f

Pages