Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
ambasada f
ambasador m
amblem m
amnestija f
amortizacija f
 • zníženie hodnoty výrobku jeho opotrebúvaním;likvidácia dlhu splátkami; umorenie zmenky, šeku, dlhopisu
amortizacioni m
analitički m
analiza f
analogija f
anarhija f
anarhist m
aneks m
 • dodatok, príloha k niečomu
aneksija f
 • násilné pripojenie; anektovanie
angažovati n
anketa f
 • prieskum verejnej mienky dotazníkom
anketni m
anoniman m
 • neoznačený menom, nepodpísaný
antagonizam m
anticipirati
antidatirati
 • uviesť na listine skorší dátum ako bola napísaná
antiinflacioni m
antimonopolan m
antisemitizam m
anuitet m
 • pravidelná (ročná al. polročná) splátka dlhu s príslušnými úrokmi
anulirati
 • vyhlásiť za neplatné, zrušiť
apanaža f
 • ročný dôchodok členov panovníckych rodín
aparat m
 • výkonný administratívny orgán; úrad
aparthejd m
apatrid m
 • apolita; človek bez štátnej príslušnosti
apel m
apelacija f
 • odvolanie sa na vyššiu inštanciu; obracanie sa s výzvou na niekoho
apelacioni m
apoen m
 • suma, obnos na ktorý znie minca, bankovka alebo cenný papier; čiastočná zmenka vydaná na okrúhlu sumu
apolit m
 • osoba bez štátnej príslušnosti
aproprijacija f
 • prisvojenie si majetku alebo pôdy, ktoré nikomu nepatria
apsolucija f
 • oslobodenie od trestu súdnym rozhodnutím; rozhrešenie

Pages